Category Archives: KHMT và Kinh Tế

Kinh tế gia một tay …

PCP 10 — Biến đổi Fourier, định lý Arrow và tính duy lý của sự độc tài

Trong bài này chúng ta giới thiệu biến đổi Fourier trên các nhóm Abel hữu hạn, giải tích Fourier của các hàm Bool, và giới thiệu lý thuyết bầu cử cùng với chứng minh định lý Arrow về tính duy lý của sự độc tài.

Cũng thuộc về chủ đề Lý thuyết tính toán, Thuật Toán, Xác suất & thống kê | Tagged , , , , , | 15 phản hồi »