Category Archives: Cấu trúc dữ liệu

Hàm băm FNV

Khi xây dựng bảng băm, ví dụ bảng băm cho một bộ tự điển, đầu tiên ta cần tính mã băm (hash codes) của các từ trong tự điển. Mỗi mã băm của một từ là một số nguyên dài 4 bytes chẳng hạn. Sau đó ta dùng một hàm băm nữa gọi là hàm […]

Chủ đề Cấu trúc dữ liệu | Tagged , , | 6 phản hồi »

Các cây tìm kiếm cân bằng: AVL, đỏ đen, (2,4), và cây loe

Bài giảng cho lớp cấu trúc dữ liệu. Bạn nào rảnh đọc thì góp ý giùm, nhất là phần C++. Bài trước: Cây nhị phân và cây tìm kiếm nhị phân Bài sau: bảng băm. In the previous lecture we have discussed binary search trees (BSTs) and several basic results such as the number of […]

Cũng thuộc về chủ đề C++ | Tagged , , , , , | Phản hồi »

Cây nhị phân và cây tìm kiếm nhị phân

Bài giảng cho lớp cấu trúc dữ liệu. Bạn nào rảnh đọc thì góp ý giùm, nhất là phần C++. Bài trước: Danh sách liên kết và danh sách nhảy cóc Bài sau: Các cây tìm kiếm cân bằng: AVL, đỏ đen, (2,4), và cây loe 1. Binary trees 1.1. Terminologies A binary tree is […]

Cũng thuộc về chủ đề C++, Combinatorics, Thuật Toán | Tagged , , | 4 phản hồi »

Danh sách liên kết và danh sách nhảy cóc

Bài giảng cho lớp cấu trúc dữ liệu. Bạn nào rảnh đọc thì góp ý giùm, nhất là phần C++. Bài trước: Lớp Vector và phân tích khấu hao Bài sau: cây nhị phân và cây tìm kiếm nhị phân. 1. Singly linked lists The UBVector class and dynamic arrays in general have several disadvantages: […]

Cũng thuộc về chủ đề C++, Lập trình | Tagged , , , | 6 phản hồi »

Lớp Vector và phân tích khấu hao

Bài giảng cho lớp cấu trúc dữ liệu. Bạn nào rảnh đọc thì góp ý giùm, nhất là phần C++. Bài trước: tìm kiếm và sắp xếp Bài sau: danh sách liên kết và danh sách nhảy cóc. 1. Implementing a UBVector class We have used C++’s built-in vector class quite extensively thus far. In […]

Cũng thuộc về chủ đề C++, Lập trình | Tagged , , , | 2 phản hồi »

Tìm kiếm và sắp xếp

Bài giảng cho lớp cấu trúc dữ liệu. Bạn nào rảnh đọc thì góp ý giùm, nhất là phần C++. Bài trước: thuật toán tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại Bài sau: lớp Vector và phân tích khấu hao. 1. Binary search Searching for a key (int, say) in a vector of integers […]

Cũng thuộc về chủ đề Lập trình, Thuật Toán | Tagged , , , | 16 phản hồi »